Department of Conservative Dentistry including Endodontics

Notable Alumni

Dept. data last updated on :25/01/2023

NOTABLE ALUMNI OF THE DEPARTMENT


1. Dr.Syed Mukhtar Un Nisar Andrabi

2. Dr. Harish Juneja

3. Dr. Huma Iftekhar

4. Dr. Swati Sharma

5. Dr. Sharique Alam

6. Dr. Sameer Vitthal Bhai Savaliya

7. Dr.Sajid Ali

8. Dr. Parul Kansal

9. Dr.Asma Zoya

10.Dr. Deenadayalan E.

11. Dr. Osama Adeel Khan Sherwani

12. Dr. Gunjan Gautam

13. Dr. Bhumika Kapoor

14. Dr. Rajat Sharma

15.Dr.Zehra Shavez

16.Dr.Padma Chandra

17.Dr.Shaikh Shahbaz

18.Dr.Damor Pradipkumar Ramabhai

19.Dr.Pratibha Singh

20.Dr.Sana Shadab

21.Dr.Boris Saha

22.Dr.Sadaf Tamanna